คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการพิจารณาผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

24/5/2567 13:27:26น. 108
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการพิจารณาผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566


     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสหกิจศึกษา การพิจารณาผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยมีคณะกรรมการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา ร่วมพิจารณาผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด โดยมีขั้นตอน ประกอบด้วย 1) เปิดวิดีโอนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา 2) คณะกรรมการซักถามรายละเอียดผลงานสหกิจศึกษาเพิ่มเติม 3) คณะกรรมการลงคะแนน โดยมีผลงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 4 ผลงาน คือ

 

1. ผลงาน แผ่นป้ายแนะนำการสั่งอาหารและเครื่องดื่มสำหรับชาวต่างชาติ

ณ สถานประกอบการ Hakuba Goryu Iimori (ประเทศญี่ปุ่น)

เจ้าของผลงาน: นายชยุตม์ ชุ่มมะโน และ นางสาวณิชากร ทองแย้ม นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

2. ผลงาน การศึกษาเมนูสาเกญี่ปุ่นยอดนิยมในห้องอาหารเบนิฮานะ

ณ สถานประกอบการ Kisshou Yamanaka (ประเทศญี่ปุ่น)

เจ้าของผลงาน: นายธนกฤต ทองสุข นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

3. ผลงาน คู่มือแนะนำการใช้บัตรสำรองที่นั่ง

ณ สถานประกอบการ Tangram Madarao Tokyu Resort (ประเทศญี่ปุ่น)

เจ้าของผลงาน: นางสาวโอริสสา พรมแก้ว นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

4. ผลงาน วิดีโอสอนเต้นเพื่อพัฒนาการเด็ก

ณ สถานประกอบการ โรงแรมคลับเมด จ.ภูเก็ต (ประเทศไทย)

เจ้าของผลงาน: นางสาววลัยลักษณ์ จวบศักดิ์ นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

ภาพ/ข้อมูล: นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสถาพร เทพอุดม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
24/5/2567 13:27:26น. 108
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน