มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ทุน Fundamental Fund (FF) ประจำปี 2566 - 2567

29/5/2567 10:07:48น. 906
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ทุน Fundamental Fund (FF) ประจำปี 2566 - 2567
       วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัยได้จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ทุน Fundamental Fund (FF) ประจำปี 2566 และ 2567 ณ โรงแรมแสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย ในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวเปิดงานและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนานักวิจัยและการติดตามผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้มีระดับการประเมิน Past Performance จาก สกสว. ในระดับ Q1 และเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนปี 2567 รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างกลไกในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน" กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ผลการดำเนินงาน ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา และวางแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Researcher Development from Mentoring system 2024 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยมีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ดังนี้
  การบรรยายเรื่อง “Holding Company ดีกับนักวิจัยอย่างไร” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  การบรรยายเรื่อง การจัดเตรียม Manuscript (Manuscript preparation) และการบรรยายเรื่อง การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์และการเฝ้าระวังวารสารมิจฉาชีพ (Predatory Journal)
  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การเสวนาเรื่อง การบริหารโครงการวิจัยให้มีผลงานตามที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก
   ศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา นักวิชาการอิสระ
   รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยพะเยา


       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ สำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนปี 2566 และ 2567 เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานภายใต้ทุน Fundamental Fund (FF) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยที่ได้รับทุน FF เข้าร่วมกว่า 180 คน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ ในการพัฒนากลไกเพื่อการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สิริทัชญา พามณี   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
29/5/2567 10:07:48น. 906
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน