คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

7/6/2567 14:17:17น. 492
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ และนักวิชาการศึกษา และในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพนิสิตและการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการประยุกต์ใช้เพื่อนำไปพัฒนาทักษะตนเองสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์” แก่สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 2567  โดยโครงการนี้เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2566 และ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมกันพัฒนาแนวคิดและการพัฒนาทักษะนวัตกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่ทักษะ 5C+ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสโมสรนิสิตทั้งสองปีการศึกษา