คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

11/6/2567 16:08:18น. 26
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย

โดยช่วงต้นในการดำเนินกิจกรรมเป็นการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนการดำเนินงานรวมถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ในแต่ละพันธกิจของคณะ ด้านการบริหาร, ด้านวิชาการ, ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ, ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต และด้านการพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล โดยคณะผู้บริหารของคณะฯ และได้นำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพองค์กรและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อการก้าวเข้าสู่องค์กรคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาอยู่ในระดับ A คิดการประเมิน IIT 22 คะแนน EIT 29.38 คะแนน และ OIT 39.43 คะแนน รวมเป็น 90.81 คะแนน การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปี 2566 คณะได้ทำการประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายใน เพื่อเป็นการรักษาระดับ ซึ่งได้คะแนนทั้งหมด 90.56 คะแนน และในปี 2567 จะทำการประเมินเพื่อยกระดับในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ผลการดำเนินงานในปี 2567 จากทั้งหมด 7 หมวด อยู่ใน Band 2 ทั้งหมด และการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ Band 1 และการดำเนินงานในปี 2567 และด้านความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

หลังจากรายงานผลการดำเนินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้บริหารได้เปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการร่วมกันทำแผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนคณะให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

อีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดตลอดจนวางแผนการพัฒนานิสิต เพื่อแสดงออกถึงการเป็นนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (BCA Identity) ที่จะต้องมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร ที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านธุรกิจและการสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางธุรกิจได้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
11/6/2567 16:08:18น. 26
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน