คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะ

11/6/2567 16:13:46น. 21
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์พร้อมกล่าวต้อนรับ ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 50 ท่าน ซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่มีความมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร ข้อมูลด้านทุนการศึกษา อาทิ ทุนมหาวิทยาลัยพะเยา ทุนคณะฯ ทุนภายนอก และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนสวัสดิการที่นิสิตมมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้รับการให้บริการ อาทิ รถโดยสารไฟฟ้า (EV) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เป็นต้น

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้บริการนิสิตตลอดเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการวางแผนและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการนิสิตต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
11/6/2567 16:13:46น. 21
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน