DeSUP says "No Smoking and No Vaping" นักเรียน สาธิต มพ. คว้าทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ จาก สสส.

11/6/2567 16:21:19น. 20
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
DeSUP says "No Smoking and No Vaping" นักเรียน สาธิต มพ. คว้าทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ จาก สสส. สู่การพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
     หน่วยจัดการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนฯ องค์กรเพื่อนเด็กและเยาวชน “มีใจ๋” ได้ดำเนินโครงการ “สร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสในการรับทุน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยการลงมือปฎิบัติและการมีส่วนร่วมภายใต้การดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
    นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แก่ นายธีรธรรม คำมา นายพีรพัฒน์ วงษ์มา นางสาวฟ้าวงกลด สุธรรมเม็ง นางสาวนิชนันท์ สนชาวไพร และนางสาวณญาดา ฐิระพันธ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์สุริยนต์ เหลืองตรงกิจ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา เป็นผู้ดูแลในโครงการในครั้งนี้ และได้มีการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อย (ปฐมนิเทศและลงนามทำสัญญาโครงการย่อย) ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
11/6/2567 16:21:19น. 20
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน