พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา

11/6/2567 16:23:08น. 1114
กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา
          วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา” ระหว่าง จังหวัดพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมพยาน ฝ่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ และฝ่ายจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นางสาวธิดา ไกรนรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายพงศ์ธร ใจมนต์