โรงครัวอิ่มใจ๋ ปั๋น กั๋น กิ๋น มหาวิทยาลัยพะเยา

12/6/2567 11:02:21น. 1106
โรงครัวอิ่มใจ๋ ปั๋น กั๋น กิ๋น มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงครัวอิ่มใจ๋ ปั๋น กั๋น กิ๋น
มหาวิทยาลัยพะเยา


                     โรงครัวอิ่มใจ๋ ปัน กั๋น กิ๋น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่บริการด้านสวัสดิการที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ “อยู่และเรียนอย่างมีความสุข” โดยการร่วมมือของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และกองกิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและบริการสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน