คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม Credit Bank แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต

12/6/2567 11:15:14น. 80
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม Credit Bank แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN1104) ให้เข้าใจระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิจ และแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมและกล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้นำผลการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานหรืออาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย มาทำการรับรองและเทียบโอนกันได้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเชื่อมโยงการเรียนรู้หรือประสบการณ์การทำงาน สามารถพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อน และสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิต คณะฯจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอบรมแนวทางการเรียนการสอนเพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ขึ้น สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ความหมายของคลังหน่วยกิต

2. วัตถุประสงค์ของระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิต

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้

พร้อมแชร์เทคนิคและตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานภายในคณะต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
12/6/2567 11:15:14น. 80
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน