คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต

12/6/2567 14:33:02น. 632
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต

เมื่อวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต เพื่อส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่จากทางผู้บริหารและสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ การปฐมนิเทศจากประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตร กิจกรรม Voice of MSC Freshmen กิจกรรม Big Cleaning กิจกรรมอบรมสุขภาพจิต และแนะนำเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่เป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงรายละเอียดของการเรียนการสอน ได้ทดลองทำปฏิบัติการเบื้องต้นของแต่ละหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำคณาจารย์และบุคคลากรของคณะฯ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

กิจกรรม Voice of MSC freshmen เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการรับฟังความต้องการ และความคาดหวังจากนิสิตใหม่ เพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ และยังเป็นกิจกรรมกลุ่มที่พัฒนาบุคคลิคภาพของนิสิตในด้านของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมให้กับนิสิต 

กิจกรรม Big Cleaning เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตและบุคคลากรจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในคณะฯ ให้สะอาด น่าอยู่ ทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน Green Office ของคณะฯ อีกด้วย

การอบรมสุขภาพจิตมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้นิสิตสามารถดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง และช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวและศึกษาเล่าเรียนได้อย่างราบรื่นจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ และคุณพัชรินทร์ ขุ่ยคำ นักจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยวิทยากรคุณเนตรชนก ยศแก้ว นักวิชาการศึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ตะวันฉาย รัชโน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
12/6/2567 14:33:02น. 632
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน