คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12/6/2567 15:49:34น. 45
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นำโดย ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ที่ปรึกษาคณบดี, อาจารย์นิตติกร สุวรรณศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฎิกา  รักประสูติ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี, ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และนางสาวอรวรรณ เอียดทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยากรจัดการ และคณาจารย์หลักสูตรบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานระดับหลักสูตร และคณะร่วมกันต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/6/2567 15:49:34น. 45
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน