ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)

12/6/2567 16:28:58น. 36
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน และว่าที่ร้อยตรีสถาพร มะโนวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การทำแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ รวมไปถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และระบบการวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักการ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างปัญญา เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่สากล อย่างยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (STRATEGY) ขององค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    งานแผนงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/6/2567 16:28:58น. 36
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน