คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ติวเข้ม AUN-QA เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับหลักสูตร

12/6/2567 16:57:29น. 88
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ติวเข้ม AUN-QA ก่อนลงสนามจริง มุ่งสู่มาตรฐานระดับหลักสูตร ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จันทิมา ชูรัศมี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยเริ่มต้นจากหัวข้อ “ภาพรวมของเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน AUN QA Version 4.0” และต่อด้วยแบ่งกลุ่ม Work Shop ทบทวนเล่ม SAR ของหลักสูตร ทั้งหมด 12 หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อ และสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในช่วงก่อนพักเที่ยงของวันที่ 16 มิถุนายน แต่ละหลักสูตรได้ทำการสรุปประเด็นการ Work Shop ทบทวนเล่ม SAR ของแต่ละหลักสูตร และสุดท้ายแต่ละหลักสูตรได้นำเสนอประเด็นการ Work Shop ทบทวนเล่ม SAR ของแต่ละหลักสูตรอีกด้วย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพ ระบบการดำเนินงานระดับหลักสูตรสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อทราบระดับการพัฒนาการของระบบเพื่อพิจารณาเข้าสู่ระบบการประเมินที่ตอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในเชิงกลยุทธ์ และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/6/2567 16:57:29น. 88
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน