วิศวกรรมโยธา มพ. จัดอบรมการประเมินปริมาณน้ำท่าเชิงลุ่มน้ำด้วยแบบจำลอง SWAT

14/6/2567 10:24:14น. 137
วิศวกรรมโยธา มพ. จัดอบรมการประเมินปริมาณน้ำท่าเชิงลุ่มน้ำด้วยแบบจำลอง SWAT

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ และ อาจารย์กฤษดา ธนะวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การประเมินปริมาณน้ำท่าเชิงลุ่มน้ำด้วยแบบจำลอง SWAT” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองลุ่มน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 4406) ให้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้งานและการประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT กับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา - แหล่งน้ำ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
14/6/2567 10:24:14น. 137
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน