มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามามีส่วนร่วม ในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

14/6/2567 10:36:51น. 52
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามามีส่วนร่วม ในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ (รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต), ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ, ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยาในกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และส่งเสริมให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กร พร้อมทั้งเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งในด้านคุณภาพการดำเนินงาน, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
14/6/2567 10:36:51น. 52
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน