วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมเดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ณ หอประชุมใหญ่ The Library café ม.สวนดุสิต

14/6/2567 12:09:59น. 46
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมเดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ณ หอประชุมใหญ่ The Library café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ และ ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ รักษาการแทนหัวงานแผนงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนดจัดกิจกรรมเดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากพระราชดำรัสและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมใหญ่ The Library café อาคาร One World Library ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “ไม่ใช่เรื่องยาก พื้นที่องค์กรแบบไหนก็ใส่ใจการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกและการขยายผลเพื่อสนับสนุนค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
3. เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
💜💛💜💛💜💛💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🎦Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
📲TikTok วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
14/6/2567 12:09:59น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน