คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567

14/6/2567 14:55:13น. 196
คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับ “ผ่านดี”


     เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับผลการประเมิน “ผ่านดี” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 13 จัดขึ้นโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีผลคะแนน UP ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากแบบวัด IIT โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 99 คน แบบวัด EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 197 คน และ OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วน คะแนนภาพรวม ได้จำนวน 91.41 คะแนน ระดับผลการประเมิน คือ ระดับผ่านดี จากการประเมินของหน่วยภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 40 หน่วยงาน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ/ข่าว: กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
14/6/2567 14:55:13น. 196
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน