วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินโครงการอบรม “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ UP PSF”

15/6/2567 14:08:34น. 47
วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินโครงการอบรม “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ UP PSF”
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินโครงการอบรม “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ UP PSF” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยการจัดการ ในโครงการอบรมดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมวิทยากรมืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์มืออาชีพ UP PSF“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ UP PSF”


💜💛💜💛💜💛💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🎦Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
📲TikTok วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
+16


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
15/6/2567 14:08:34น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน