วิทยาลัยการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

16/6/2567 12:38:11น. 109
วิทยาลัยการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา Orientation 2024 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวให้โอวาทต้อนรับนิสิตใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้ Highlight ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความคิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ จากนั้น นิสิตใหม่ รับชมการแนะนำการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มีความรู้ความเข้าใจและใช้บริการการสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ถัดมารับชมวิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการจัดการ แนะนำคณาจารย์ บุคลากรในส่วนงานต่างๆ เพื่อให้นิสิตทราบถึงแนวทางขอรับบริการ ต่อด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำหลักสูตรและแผนการศึกษา พร้อมพูดคุยกับนิสิตใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ และเพื่อนร่วมรุ่น
💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
16/6/2567 12:38:11น. 109
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน