คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “การเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนประเมินค่างาน”

17/6/2567 16:24:54น. 125
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “การเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนประเมินค่างาน”


     เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “การเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนประเมินค่างาน” ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนประเมินค่างาน และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากร อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนประเมินค่างาน” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
17/6/2567 16:24:54น. 125
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน