คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร

18/6/2567 12:11:31น. 520
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well – Being : BMI Challenge)

จากที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรตามบริบทของแต่ละส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กรได้แก่ โดยมี ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และกิจกรรมส่งเสิรมการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ ผู้นำออกกำลังกาย โดยได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันอังคารและ วันพฤหัส ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

อีกหนึ่งกิจกรรมได้แก่ "การคัดเลือกวัตถุดิบเพื่ออาหารสุขภาพ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการ การคำนวณพลังงานจากอาหาร การคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตลอดจนการประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมีรสชาติที่ดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร อ.สุนิทรา ชัยภัย สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รัตนา ใจบุญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
18/6/2567 12:11:31น. 520
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน