มหาวิทยาลัยพะเยาจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2567

19/6/2567 11:08:35น. 2667
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2567

ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัยและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากคุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ 7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมด้วยวิทยากรจากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้

การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากองค์กรต่าง ๆ ที่ตอบรับเข้าร่วมจำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย

 • เทศบาลตำบลจุน
 • เทศบาลตำบลดงเจน
 • เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
 • เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 • เทศบาลตำบลแม่กา
 • เทศบาลตำบลเวียง
 • เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
 • เทศบาลเมืองน่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
 • เทศบาลตำบลกองควาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
 • เทศบาลตำบลร้องกวาง

รวมถึงคณะทำงานจากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ประกอบด้วยภาคบรรยายและปฏิบัติการใน 6 งาน ได้แก่

 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
 4. งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
 5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
 6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมในการนำองค์ความรู้ แนวคิด แนวทาง และวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
19/6/2567 11:08:35น. 2667
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน