วิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (UP-EdPEx Assessor)

19/6/2567 13:58:17น. 53
วิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (UP-EdPEx Assessor)
   วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (UP-EdPEx Assessor) จัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx และประสบการณ์การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx และทักษะการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
19/6/2567 13:58:17น. 53
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน