วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ Chuncheng Jiurutang Primary School สาธารณรัฐประชาชนจีน

19/6/2567 16:34:16น. 56
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ Chuncheng Jiurutang Primary School สาธารณรัฐประชาชนจีน
    วันที่ 13-16 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สรรพสุข อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา นำนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา และสาขาวิชาสะเต็มศึกษา ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดบรรยากาศห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจีนและไทย ในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ Chuncheng Jiurutang Primary School สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัญฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา และสาขาวิชาสะเต็มศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานวิจัยให้มีความทันสมัย และมีความเป็นสากล


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
19/6/2567 16:34:16น. 56
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน