พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านวิชาการแะงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

20/6/2567 15:40:43น. 65
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านวิชาการแะงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านวิชาการแะงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, คณาจารยย์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวฯ

 

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และ/หรืองานวิจัยด้านการเกษตรสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และประชาชนจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ การพิจารณาข้อมูลและเอกสารทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนให้เป็นดุลยพินิจของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ผู้นำองค์กรเกษตรกร เกษตรกร และทายาทเกษตรกร ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ/หรือหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและกิจกรรม/โครงการต่างๆ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับอาชีพให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

 

 

               

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์ฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
20/6/2567 15:40:43น. 65
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน