วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การเลือกใช้สถิติวิจัยเพื่อการวิจัย และการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

22/6/2567 18:44:16น. 176
วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การเลือกใช้สถิติวิจัยเพื่อการวิจัย และการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
     วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การเลือกใช้สถิติวิจัยเพื่อการวิจัย และการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ “การเขียนโครงร่างวิจัย การเลือกใช้สถิติวิจัยเพื่อการวิจัย และการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการกล่าวปิดโครงการดังกล่าวฯ และ ดร.วิลาสินี เขมะปัญญา รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, กรรมการและเลขานุการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.วสพร ตันประเสริฐ ผู้ช่วยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
     โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ด้านการเขียนโครงร่างวิจัย การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย และการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างวิจัยและเลือกใช้เครื่องมือสถิติวิจัยที่เหมาะสม ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมอบรม On-Site และ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

💜💛💜💛💜💛💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🎦Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA
📲TikTok วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.tiktok.com/@cmbkk.up?_t=8n1fhgUHU52&_r=1
.
#วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
#ค่านิยมร่วม
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
#วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา

#SDGs4
#SDGs5
#SDGs17
#CollegeofManagementBangkok
#UniversityofPhayao


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
22/6/2567 18:44:16น. 176
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน