คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายเด็กเยาวชนในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “ชวนกันคุย ชวนกันคิด ร่วมสร้างเมืองพะเยาสำหรับทุกคน”

24/6/2567 10:33:55น. 2792
เครือข่ายเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยา
กลุ่มเด็กเยาวชนในจังหวัดพะเยามากกว่า 10 กลุ่ม แสดงพลังรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อจัดงาน “ชวน กันคุย ชวนกันคิด ร่วมสร้างเมืองพะเยาสำหรับทุกคน” ในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ และ ศูนย์การค้า Tops plaza พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้การทำงานภายในเครือข่ายเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยา
2. จัดทำ วาระสำคัญของเด็กเยาวชนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอนาคตเมืองพะเยา
3. นำเสนอกิจกรรมหรือผลงาน และวาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองพะเยาต่อสาธารณะ
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายในจังหวัดพะเยามากกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ พะเยาทีวี, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก, ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภาคเหนือ

การจัดงานวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ ช่วงเช้าจะมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานภายในเครือข่ายเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับเครื่องมือ และกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเด็กเยาวชน บุคคลแวดล้อม พื้นที่สร้างพลเมือง และกลไกสนับสนุนเด็กเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร เป็นประธานพิธีและร่วมรับฟังเสียงจากเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ช่วงบ่าย จะเป็นการเดินเมืองพะเยา เพื่อจัดทำวาระสำคัญของเด็กเยาวชนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอนาคตเมืองพะเยา ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาเส้นทางรถไฟ และสนามบิน โดยมีวิทยากรจาก เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองและสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง 2. สิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นควัน อากาศร้อน น้ำไม่พอใช้ โดย มีวิทยากรจากสภาลมหายใจ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตพะเยา 3. เมืองแห่ง การเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยมีวิทยากรจากอุทยานการเรียนรู้พะเยาและเครือข่ายศิลปะ 4. ปัจจัยเสี่ยงต่อเด็ก เยาวชน เช่น ยาเสพติด การตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น และการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีวิทยากรจากบ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัดพะเยา, เครือข่ายแม่หญิงพะเยา, ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา

ส่วนการจัดงานวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้า Tops plaza พะเยา ช่วงเช้า จะมีการแสดงสื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม ในหัวข้อ “เด็กกับการร่วมสร้างเมืองพะเยา” โดยมีการแสดงประกอบด้วย 1. “เชียงคำ Park” ของกลุ่มบัวระวงศ์ 2. new gen checker ของกลุ่มเด็ก DIFF 3. “ม้งน้อยรักแคน พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต” ของ โรงเรียนบ้านสันติสุข และสื่อวิดีโอการรู้เท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองสำหรับทุกคน (MIDL for Inclusive Cities) จากนั้น ช่วงบ่าย จะเป็นการนำเสนอวาระของเด็กเยาวชนในการขับเคลื่อนพัฒนาอนาคตเมืองพะเยาต่อ สาธารณะ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 8 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มาร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งมีผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหัวหน้าหน่วยงานให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ต่อข้อเสนอของเด็กเยาวชน อาทิ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นต้น


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
24/6/2567 10:33:55น. 2792
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน