คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2567

24/6/2567 14:03:38น. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, แผนยุทธศาสตร์

          ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2568 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในคณะฯ เพื่อกำหนดทิศทางภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในคณะฯ อันเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมาภิบาล โดยในโครงการคณบดีได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ และกำหนดทิศทางการบริหารงานภายในคณะฯ สำหรับปีงบประมาณ 2568 จากนั้นบุคลากรในคณะฯ ได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนปฏิบัติการ (action plan) ของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์สำหรับปีงบประมาณ 2568 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
24/6/2567 14:03:38น. 61
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน