คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Comp Camp สัญจร 2024

24/6/2567 15:13:13น. 42
Comp Camp สัญจร 2024
          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Comp Camp สัญจร 2024 เพื่อเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต และเป็นการบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีนางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
       ซึ่งมีการจัดอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม xampp โดยอาจารย์รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ เป็นวิทยากร อบรมเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลกรณีศึกษาระบบจำหน่ายสินค้าการเขียนโปรแกรมตามสถาปัตยกรรม Model - View - Controller การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษา JavaScript, HTML, CSS, PHP และ SQL หลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขนาดเล็กโดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบบล็อก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วงจรควบคุม ประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบการทำงานของวงจร โดยใช้โปรแกรมจำลอง และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น หลักสูตรการสร้างแบบจำลองอาคารสิ่งปลูกสร้างสามมิติและทำแผนที่ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
(3D Building Modeling and Topographic mapping using UAV Technology) โดยมีดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นวิทยากร อบรมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับและการประยุกต์ใช้งาน (Introduction to UAV and its application) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดด้วยภาพ (Introduction to Photogrammetry) การวางแผนและการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV Flight Planning and Operation) และการประมวลผลข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทำแผนที่ (UAV image processing) หลักสูตรการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน Metaverse โดยมีอาจารย์ภควัส บุตรศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นวิทยากร อบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้แนวคิดและหลักการออกแบบ การสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน Metaverse นำเสนอผลงานผ่านสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดทักษะที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อโลกในอนาคต ซึ่งมีนักเรียนจาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยปฏิบัติงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
24/6/2567 15:13:13น. 42
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน