กองแผนงานจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนจัดหารายได้ของส่วนงาน

27/6/2567 22:35:14น. 66
กองแผนงานจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนจัดหารายได้ของส่วนงาน
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนจัดหารายได้ของส่วนงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกระบวนการการจัดทำแผนจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และขับเคลื่อนหน่วยงานจัดหารายได้ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ตามนโยบายของหาวิทยาลัยพะเยา และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วางไว้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากร โครงการอบรมการจัดทำแผนจัดหารายได้ของส่วนงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของส่วนงาน รวมจำนวน 80 คน ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
27/6/2567 22:35:14น. 66
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน