การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567

28/6/2567 23:44:52น. 50
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:00 น. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติวิธีการรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 เรื่องเห็นชอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมดนตรีการกุศล “UP Night the Rhythm of Unity” และพิจารณาโครงการจัดหารายได้เพื่อดำเนินกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมโรงแรม Ebina House ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
28/6/2567 23:44:52น. 50
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน