พิธีประณตจิตปูชิตคุณาจารย์และประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1/7/2567 13:02:17น. 801
พิธีประณตจิตปูชิตคุณาจารย์และประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
พิธีประณตจิตปูชิตคุณาจารย์และประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


                 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีประณตจิตปูชิตคุณาจารย์ พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาสีคุณูปมาจารย์ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีพิธีประดับเข็มตราประจำมหาวิทยาลัยพะเยาแก่นักเรียนชั้นปีที่ 4 และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบเกียรติบัตรครุสดุดีให้กับอาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 10 ปี ขึ้นไป พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน