มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนจัดหารายได้ของส่วนงาน

1/7/2567 13:13:19น. 188
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนจัดหารายได้ของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนจัดหารายได้ของส่วนงาน