วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา และโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ณ ประเทศจีน

2/7/2567 10:51:56น. 47
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา และโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ณ ประเทศจีน
   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย ดร.นริศรา เสือคล้าย อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา นำนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ School of Foreign Languages, University of Electronic Science and Technology of China และ Primary School Affiliated to the Experimental High School of UESTC สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ในบริบทสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกันอันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียน การพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
2/7/2567 10:51:56น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน