มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพและพื้นฟูผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

5/7/2567 14:49:01น. 268
มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพและพื้นฟูผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพและพื้นฟูผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่


                  มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและพื้นฟูผู้สูงอายุตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้เกิดการดำเนินการขับเคลื่อนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการเตรียมคนก่อนสูงวัยและการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วางไว้ ในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ (Community Health Care) : มุ่งสู่ประชาคม มพ. และประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี และมีความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม (Societal Well – Being)


             วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ ให้การต้อนรับ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางพิรุณลักษณ์ วงวรรณ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ในการให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมสถานที่ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สัมฤทธิสุข มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และพื้นที่การเรียนรู้และบริการสุขภาพ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้สอดคล้องตามบริบทการเตรียมคนก่อนสูงวัยและการส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้กลุ่มประชากรสูงอายุยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการทำงานหรือสร้างอาชีพ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์กับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม รวมถึงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป