คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 และ โครงการส่งเสริมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

8/7/2567 16:08:48น. 1276
ประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และหัวหน้างานคณะนิติศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาส่วนงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์

อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) เกิดความรู้และความเข้าใจร่วมกันในการวางแผนพัฒนาศักยภาพและแผนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการพัฒนาเพื่อไปสู่ความก้าวหน้าตามแผน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
8/7/2567 16:08:48น. 1276
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน