คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู "ศิษย์วิทยา น้อมวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2567

9/7/2567 10:40:21น. 29
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู "ศิษย์วิทยา น้อมวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดี งาม เพื่อระลึกถึงครู อาจารย์อัน เป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติตนแต่สิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยาตั้งตนอยู่ ในโอวาท คำสั่งสอนของครู อาจารย์และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นัทธพงศ์ สุภากร   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/7/2567 10:40:21น. 29
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน