มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลดอกคำใต้ และโรงพยาบาลเชียงคำ

9/7/2567 13:43:49น. 277
มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลดอกคำใต้และโรงพยาบาลเชียงคำ
มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์
ร่วมกับ โรงพยาบาลดอกคำใต้และโรงพยาบาลเชียงคำ


               วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้ นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล พร้อมคณะ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลดอกคำใต้ และ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงคำ โดยมีคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว ร่วมลงนามในครั้งนี้ และมีรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติการทางเภสัชกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอ ต่อการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรม ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และยังถือเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของพื้นที่อีกด้วย