คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ประจำปีการศึกษา 2567

10/7/2567 14:45:46น. 34
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ประจำปีการศึกษา 2567

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.สิทธิพร  สุวรรณมิตร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้ห้วข้อ “การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต” ณ ห้อง CE07214 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิพร  สุวรรณมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ คุณพัชรินทร์ ขุ่ยคำ นักจิตวิทยาคลินิก และ คุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ นักจิตวิทยาคลินิก ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร 


          โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการให้คำปรึกษา  โดยให้บุคลากรมีทักษะในการประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรและนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์อย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างแกนนำและพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สามารถมีความรู้ ทักษะ เทคนิคการถ่ายทอด แก้ปัญหาสุขภาพจิตให้แก่นิสิตด้วยกันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  

facebooktwitterline


ภาพ :   คุณปิลันธนา เสรเมธากุล และคุณจริเมศน์ ไพฑูยร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
10/7/2567 14:45:46น. 34
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน