คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

10/7/2567 14:54:06น. 1081
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 งานคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จัด “พิธีไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2567” ณ ห้อง CE07208 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสืบสานพิธีกรรมการไหว้ครู ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามที่อยู่คู่กับสถาบันการศึกษาของไทยมาอย่างช้านาน เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณงามความดีของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ตระหนักถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ รวมถึงเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา


โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ยังเป็นผู้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตและบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ คุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ  นอกจากนี้ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตอีกด้วย
 

facebooktwitterline


ภาพ :   จริเมศน์ ไพฑูรย์, นายนทีกร ปรมะ นายรวิพล ประทีปสุขปกรณ์ และนายธนชาติ เถื่อนดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
10/7/2567 14:54:06น. 1081
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน