วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2566

10/7/2567 15:46:00น. 111
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ zoom cloud meeting ณ ห้องประชุม L806 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ประธานหลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งให้การสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิต ศิษย์เก่า/ผู้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายภูเบศร์ ศรีสุนทรศิริ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA

#SDG4 #SDG17
.
#วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
#ค่านิยมร่วม
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
#วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
#ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
"ประสบการณ์สร้างปัญญา"
.
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
10/7/2567 15:46:00น. 111
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน