คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2567

10/7/2567 16:33:05น. 78
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2567


     เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2567 หัวข้อ “เรื่องเล่าจากชุมชน: การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านทักษะการอ่าน การเขียน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์พะเยา” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสอนโดยใช้นิทานหรือเรื่องเล่าจากชุมชนของครูผู้สอน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ผ่านการสร้างสรรค์นิทานจากเรื่องเล่าในชุมชน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

     โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ แมลงปอฮอล แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 เข้าร่วมโครงการ รวม 4 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านก๊อน้อย  2) โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 3) โรงเรียนบ้านสันหลวง และ 4) โรงเรียนบ้านสันปูเลย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมสรุปประเด็นสำคัญและภาพรวมของโครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ทั้งจากสังกัดคณะศิลปศาสตร์และหน่วยงานภายนอก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) “การจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลาย (Multimodal Instructional Media) ด้านภาษาอังกฤษ” โดยวิทยากร Mr. Albert Lisec อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 2) “การจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลาย (Multimodal Instructional Media) ด้านภาษาไทย” โดยวิทยากร ครูมุกดา วิชา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแวนโค้ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และ 3) “การวาดภาพระบายสีประกอบนิทาน” โดยวิทยากร ครูถนอม แจ่มใส ครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

                             

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ภาพ: คณะผู้ดำเนินโครงการ U School

ข้อมูล / ข่าว: นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะผู้ดำเนินโครงการ U School   
ข้อมูล/ข่าว :    ายสถาพร เทพอุดม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
10/7/2567 16:33:05น. 78
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน