จิ้งหรีดอาหารอนาคตของโลก

18/10/2566 15:36:45น. 2519
จิ้งหรีดอาหารอนาคตของโลก
จิ้งหรีดอาหารอนาคตของโลก


                                                องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่าอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรอาจสูงถึง 11,200 ล้านคนในปี ค.ศ. 2100 เมื่อประชากรโลกมีอัตราการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ดังนั้นจึงต้องแสวงหาแหล่งอาหารโปรตีนทดแทนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แมลงกินได้ คือ เสบียงอาหารโปรตีนสำรองสำหรับประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้น เหตุผลเพราะว่าแมลงหลาย ชนิดอย่าง อาทิเช่น จิ้งหรีดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพาะเลี้ยงได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน มีต้นทุนการผลิตต่ำ มีอัตราการแลกเนื้อที่สูง สิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรน้อยกว่าปศุสัตว์ทั่วไป ทำให้ลดก๊าชเรือนกระจก และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสมสำหรับการเป็นอาหารแห่งอนาคต อีกทั้งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้การยอมรับอย่างเป็นทางการด้วยเอกสารที่ชื่อว่า Edible insects : Future prospects for food and feed security (แมลงที่รับประทานได้-ลู่ทางความหวังแห่งอนาคตสำหรับความมั่นคงทางอาหารและอาหารสัตว์) และสหภาพยุโรปได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วย Novel Food หรือ สถานะอาหารใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีของอาหารปัจจุบัน