กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม กรณีศึกษา : โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา" ( Thailand Research Expo 2020 )

5/8/2563 11:11:27น. 725
Thailand Research Expo 2020

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย กองบริหารงานวิจัย และพิธีกรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมดำเนินรายการเสวนาในหัวข้อเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม กรณีศึกษา : โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมจัดในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 ( Thailand Research Expo 2020 ) ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

1.  อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์   

     ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ  

     ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองชาติ

3.  ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย   

     กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

     สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.  ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา    

     ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

     (บพท.)

โดยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ตามปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ในการเสวนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ต่อไป  


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    อรญา ตันปิงเมือง   
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   
5/8/2563 11:11:27น. 725
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน