SEEN ม.พะเยา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมเครือข่าย TCNN ตั้งเป้าเป็นองค์กรให้ความรู้ด้าน “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

2/9/2564 16:39:53น. 329
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

           วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะ โดยมีคณบดีและบุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม          คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ได้รายงานว่า มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงและมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งปัจจุบัน กำลังดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน


          ทั้งนี้ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กำลังเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network : TCNN โดยตั้งเป้าเป็นองค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Innovation) ซึ่งเป็นกลุ่มเน้นดำเนินโครงการ ที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย แสดงเจตนารมณ์ที่พัฒนาและขยายผลโครงการเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

          โครงการ TCNN เป็นเครือข่ายที่มีการจัดตั้งโดย องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีเป้าหมายหลักในการกำหนดนโยบายการทำงานเกี่ยวกับด้านคาร์บอน รวมถึงสร้างกลไกสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยจะส่งเสริมองค์กรที่มีศักยภาพในการงตั้งเป้าหมายสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Neutral) ด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรของตน หาก ร่วมกับการซื้อ “คาร์บอนเครดิต” จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER) ที่ดำเนินการผ่านภาคเอกชน ท้องถิ่นและชุมชน เช่น โครงการนำก๊าซมีเทนจากฟาร์มสุกรของเกษตรกรมาผลิตเป็นพลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนไฟฟ้าจากสายส่ง เป็นต้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรตนให้เป็นศูนย์ และยังเป็นโครงการสร้างรายได้จากการขาย “คาร์บอนเครดิต” ให้กับท้องถิ่นและชุมชนอีกด้วย

        
           สำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาใน TCNN นั้น มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้พลังงานทดแทน การเพิ่มพื้นที่ป่า การจัดการขยะ ภาคการเกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงกลไกต่าง ๆ รวมถึงเสนอแนวคิดและกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นกำหนดนโยบายการทำงานเกี่ยวกับด้านคาร์บอนของประเทศไทยต่อไป

 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
2/9/2564 16:39:53น. 329
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน