คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน

28/9/2564 18:03:05น. 190
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน
วันที่ ๒๘ กันยายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีการบรรยายถึงกรอบแนวปฏิบัติ ทิศทาง นโยบายและเป้าหมาย การดำเนินงาน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเปิดการรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาคณะร่วมกันระหว่างอาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุน
หลังจากนั้นได้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 2 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ
อาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ 2 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ดร.วรางคณา กล้าจริงประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และระดับ 3 จำนวน 1 ท่าน ได่แก่ นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมาอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
แสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อเรื่องกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เครื่องจักรจำลอง เพื่อฝึกทักษะการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงและผู้ดำเนินการ Super KPI 1.3 ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน การนำเสนอกิจกรรม Show & Share UP-KM 2021 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน
จากนั้นได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ดำเนินการด้านการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ/ผู้ดำเนินโครงการ Super KPI ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
การดำเนินการ Super KPI ด้านการพัฒนานิสิต
การดำเนินการ Super KPI 1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การดำเนินการ Super KPI 1.3 ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน
การดำเนินการ Super KPI 1.4 ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2564
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมและการเป็นผู้นำด้านวิชาการ (บทความวิชาการ)
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมและการเป็นผู้นำด้านวิชาการ ของคณะสาธารรสุขศาสตร์


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
28/9/2564 18:03:05น. 190
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน