คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในนิทรรศการ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564

6/5/2565 15:54:48น. 574
บัณฑิตได้มาตรฐาน ผสานงานวิจัย มุ่งไกลสู่สากล ชุมชนยั่งยืน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในนิทรรศการ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้แผนงาน โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม ด้วยการยกระดับศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
.
โดยการดำเนินงานภายใต้แผนงานดังกล่าว อาศัยองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยผสานภูมิปัญญาเดิมในท้องถิ่น เกิดการสร้างนวัตกรในพื้นที่ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้ เกิดภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย ให้ชุมชนมีความพร้อมและพัฒนาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม เกิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน มีรูปแบบ Learning and Innovation Platform ที่มีความเฉพาะตามบริบทของพื้นที่ ขยายผลไปสู่การจัดทำแผนนโยบายท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด จนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
.
"บัณฑิตได้มาตรฐาน ผสานงานวิจัย มุ่งไกลสู่สากล ชุมชนยั่งยืน"


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุทธิพงศ์ อำไพ / ทศพล หิรัญสุข (กองบริหารงานวิจัยฯ)   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/5/2565 15:54:48น. 574
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน