ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA

20/5/2565 10:27:52น. 657
โครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA
               เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ประจำสาขาวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ณัฐ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมาย PDPA เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในมาตรการทั่วไป และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งโครงการดังกล่าวมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดจากสถาบันอุดมต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรเมศวร์ ปัญญา, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
20/5/2565 10:27:52น. 657
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน