SEEN จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2565

18/6/2565 12:50:31น. 354
University of Phayao
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง SEEN 2301 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร และอาจารย์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ และแนวคิดในการวางแผนในการศึกษา จากนั้นได้มีการบรรยายแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รวมถึงการพบปะคณาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร ผ่านช่องทางระบบ Microsoft Teams สำหรับนิสิตที่ยังไม่สะดวกเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบ On-site โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
18/6/2565 12:50:31น. 354
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน