คณะสาธารณสุขศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7/7/2565 12:31:59น. 255
คณะสาธารณสุขศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 นโยบายและทิศทางการบริหารคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กล่าวทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป้าหมาย และนโยบาย ที่เกี่ยวข้องที่นำมาเป็นข้อมูล การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)


จากนั้น ได้ดำเนินการแยกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ในการนี้มีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
7/7/2565 12:31:59น. 255
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน